Shrimp mango fried rice

$13.00

basil, shrimp, mango, Thai fish sauce

Reviews